ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków

artykuły

20/12/2022
Zastąpienie w Creo Parametric komponentu zespołu innym modelem

1. Funkcja Zastąp komponent w Creo Parametric
2. Zastąpienie niepowiązanym komponentem
3. Przenoszenie referencji między wymienianymi komponentami
4. Podsumowanie

Pracując z modelami zespołów w Creo Parametric nierzadko stajemy w obliczu sytuacji, w której konieczne okazuje się usunięcie ze struktury jednego z komponentów i wstawienie w jego miejsce innego. Jeżeli usuwany model nie jest powiązany z innymi komponentami poprzez utwierdzenia, cała operacja jest całkiem prosta. Komplikacje pojawiają się, gdy trzeba zmienić komponent już dosyć mocno „zakorzeniony” w strukturze zespołu – próba usunięcia go z zespołu zazwyczaj kończy się znajomym czerwonym widokiem w drzewie modelu, czyli błędami regeneracji pozostałych komponentów.

Drzewo modelu Creo Parametric wyświetlające błędy regeneracji komponentów złożenia.
Błędy regeneracji komponentów zespołu po usunięciu pierwszego komponentu w strukturze.

Funkcja Zastąp komponent w Creo Parametric

Błędy te są oczywiście efektem utraty przez kolejne komponenty geometrii referencyjnej utwierdzeń, co oczywiście powoduje niemożność poprawnego umieszczenia danego modelu w przestrzeni zespołu. W związku z tym Creo Parametric oferuje narzędzie umożliwiające zastąpienie istniejącego komponentu zespołu innym modelem CAD. Funkcja Zastąp komponent (Replace Component) oferuje następujące możliwości zastąpienia komponentu:

 • Rodzina części (Family Table)
 • Wymiana (Interchange)
 • Moduł albo wariant modułu (Module or module variant)
 • Model referencyjny (Reference model)
 • Notatnik (Notebook)
 • Nowa kopia (New copy)
 • Istniejąca kopia (Existing copy)
 • Zespół zawierający model (Assembly containing the model)
 • Niepowiązany komponent (Unrelated component)

W większości powyższych przypadków komponent jest zastępowany modelem powiązanym z komponentem zespołu (np. przez inną instancję rodziny części, która ma lekko zmieniona geometrię bądź jak w przypadku modelu referencyjnego, modelem zawierającym odniesienie do geometrii zastępowanego komponentu).

Okno dialogowe funkcji Replace w Creo Parametric.
Okno dialogowe funkcji Zastąp (Replace).

Zastąpienie niepowiązanym komponentem

Jednak najbardziej rozbudowaną opcją zastąpienia modelu jest wykorzystanie opcji Niepowiązany komponent (Unrelated component), która umożliwia przeniesienie referencji z jednego modelu na drugi nawet w przypadku, gdy nie występują między nimi żadne dodatkowe powiązania i zależności.

Ponieważ nowy model nie jest w żaden sposób powiązany z modelem komponentu dotychczas umieszczonym w zespole, konieczne staje się prawidłowe określenie geometrii nowego modelu, na którą zostaną przeniesione istniejące referencje. Dlatego też po wybraniu nowego modelu komponentu należy użyć opcji Edytuj tabelę ref. (Edit Ref Table), by wskazać odpowiadające sobie pary geometrii referencyjnej.

Ustawienia okna dialogowego funkcji Replace służące do zastąpienia komponentu Creo Parametric niepowiązanym komponentem.
Zastępowanie komponentu niepowiązanym z nim modelem.

Przenoszenie referencji między wymienianymi komponentami

Po kliknięciu przycisku Edytuj tabelę ref. (Edit Ref Table) pojawiają się okno podglądu zawierające stary i nowy model komponentu oraz okno dialogowe tabeli parowania referencji. W oknie tabeli wymienione są etykiety (tagi) wygenerowane dla każdej pary referencji, w której jest wykorzystywana geometria zastępowanego modelu. Dzięki temu rozwiązaniu bardzo szybko można zidentyfikować geometrię wymagającą zdefiniowania na nowym modelu.

Najprostszą metodą zdefiniowania geometrii nowego komponentu dla istniejących referencji jest po prostu wskazanie jej na modelu (kliknięciem lub poprzez przeciągnięcie uchwytu). W ten sposób ręcznie można określić nową geometrię odpowiadającą istniejącym referencjom zastępowanego komponentu. Jest to również najbardziej precyzyjna metoda, ponieważ zawsze dokładnie wiadomo, użytkownik ma pełną kontrolę nad tym, która geometria zostanie wybrana jako referencja w nowym modelu. Dodatkowo to podejście umożliwia także przeniesienie referencji na model importowany, który siłą rzeczy zawiera wyłącznie geometrię, ale jest pozbawiony cech parametrycznych. Jest to jednak również metoda najbardziej czasochłonna, ponieważ wymaga ręcznego definiowania każdej pojedynczej referencji.

Tworzenie par referencji między zastępowanym komponentem i komponentem importowanym jako model Creo Parametric.
Ręczne dopasowywanie geometrii dla poszczególnych referencji zastępowanego komponentu.

Dlatego też, aby przyspieszyć wyszukiwanie odpowiednich referencji, można wykorzystać tzw. reguły wyznaczania. Są to dodatkowe, konfigurowalne opcje, których zadaniem jest przeprowadzenie analizy cech, z których są zbudowane stary i nowy komponent i odszukanie podobieństw między nimi. Umożliwia to znacznie szybsze odszukanie pasującej do siebie geometrii w obu modelach i przeniesienie referencji. Klikając Reguły wyznaczania (Evaluation Rules), można określić, które reguły mają zostać wykorzystane podczas analizy:

 • Interfejsy komponentu (Component Interfaces) – przeszukuje zdefiniowane interfejsy w obu modelach komponentów. Wybiera interfejsy o tej samej nazwie i umieszcza nowy komponent w położeniu wyznaczonym przez wybrany interfejs.
 • Ta sama nazwa (i typ) [Same Name (and Type)] – najpotężniejsza opcja stworzenia pary referencji. Przeszukiwana jest lista cech i jako nowa referencja jest wybierana cecha tego samego typu i o tej samej nazwie co referencja wykorzystana w zastępowanym modelu (np. jeżeli jako referencja z modelu zastępowanego została wybrana płaszczyzna konstrukcyjna FRONT i w nowym modelu znajduje się płaszczyzna konstrukcyjna o nazwie FRONT, w wyniku działania reguły zostanie ona od razu dopasowana jako referencja w nowym modelu).
 • Ta sama historia (Same History) – wyszukuje w nowym modelu cechy udostępniania geometrii pochodzącej z zastępowanego modelu i łączy je w pary referencji. Ta opcja jest bardzo przydatna, gdy nowy komponent został stworzony poleceniem Zapisz kopię (Save a Copy) z zastępowanego komponentu.
 • Te same parametry (Same Parameters) – odszukuje w nowym modelu wszystkie referencje do parametru o tej samej nazwie, tego samego typu i z tą samą wartością i łączy je w pary.
 • To samo ID (i typ) [Same ID (and Type)] – odszukuje w nowym modelu cechy o tym samym identyfikatorze (ID) i tego samego typu i łączy je w pary w przypadku znalezienia dopasowania.

Jak widać, reguły odszukiwania referencji są bardzo rozbudowane i umożliwiają sprawne odszukanie pasujących do siebie referencji w obu modelach. Dzięki temu, po skonfigurowaniu odpowiednich reguł wyszukiwania, wystarczy kliknąć przycisk Wyznacz (Evaluate), by Creo automatycznie odszukało pasującą geometrię we wstawianym modelu. W ten sposób praktycznie w kilka sekund można uzyskać dopasowanie odpowiednich referencji z zastępowanego i wstawianego modelu.

Zastępowanie komponentu Creo Parametric z wybraniem referencji na podstawie reguł wyszukiwania.
Reguły przenoszenia referencji między modelami komponentów.

Podsumowanie

Operacja zastąpienia komponentu umożliwia szybkie przeniesienie referencji z jednego komponentu na drugi bez ryzyka wystąpienia błędów regeneracji modelu zespołu. Dzięki tej funkcji można dopasować referencje między komponentami zarówno ręcznie, jak i automatycznie, zachowując jednocześnie bardzo dużą kontrolę nad doborem łączonej w pary geometrii.

Porównanie modelu zespołu Creo Parametric przed i po poeracji zastępowania komponentów.
Model zespołu przed i po zastąpieniu komponentów niepowiązanymi modelami.

Creo Parametric – tak powinno się projektować!

Zapisz się na newsletter

Zapraszamy do kontaktu
Każdy staje przed innymi wyzwaniami projektowymi – pomożemy Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.
Realizacja: Agencja Interaktywna CZENZO