ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków

artykuły

15/02/2022
Automatyczne aktualizowanie w Creo reprezentacji uproszczonych

Jednymi z podstawowych narzędzi dostępnych w Creo Parametric służących do ułatwienia pracy z dużymi złożeniami są reprezentacje uproszczone. Stosując je, można szybko wykluczyć z modelu zespołu wybrane komponenty, żeby zmniejszyć zapotrzebowanie na pamięć operacyjną. W definicji reprezentacji uproszczonej można także zapisać poziom szczegółowości wyświetlania każdego modelu, tworząc w ten sposób optymalną kombinację danych umożliwiających sprawną i wydajną pracę nawet w największych modelach.

Przeczytaj więcej

Modele zespołów (a zwłaszcza dużych złożeń) zawierają jednak wiele różnych komponentów, które – jakkolwiek potrzebne – nie zawsze są niezbędne podczas codziennej pracy projektowej. Do takich komponentów możemy zaliczyć np. wszelkiego rodzaju elementy konstrukcyjne typu śruby, podkładki, okucia itp., które są sukcesywnie dodawane na różnych etapach projektowania. Oznacza to konieczność okresowego aktualizowania zdefiniowanych już w zespole reprezentacji uproszczonych w celu uwzględnienia nowych komponentów. Nie trzeba dodawać, że jest to czasochłonne zajęcie, które odrywa konstruktora od jego właściwych obowiązków.

Podświetlone w modelu zespołu Creo komponenty modeli znormalizowanych.
Elementy znormalizowane występujące w zespole podwozia mini-ładowarki.

Reguły – automatyzacja aktualizacji zawartości reprezentacji uproszczonej Creo Parametric

Creo Parametric oferuje jednak możliwość stworzenia reprezentacji uproszczonej, która będzie automatycznie aktualizowana o nowe komponenty spełniające wybrane kryteria. Umożliwia to wstępne przygotowanie takiej reprezentacji (np. już w szablonie modelu zespołu) i uzupełnianie jej o kolejno dodawane komponenty na poziomie złożenia bez konieczności ich ręcznego wyszukiwania i wskazywania.

Przygotowanie takiej reprezentacji uproszczonej polega na zdefiniowaniu odpowiednich reguł zapisanych na poziomie reprezentacji. W tym celu, w trakcie definiowania reprezentacji uproszczonej, należy wybrać opcję Edytuj reguły (Edit Rules). Umożliwia ona zdefiniowanie różnego zestawu reguł sterujących dodawaniem i usuwaniem z tworzonej właśnie reprezentacji określonych komponentów.

Położenie polecenia edytowania reguł w oknie dialogowym tworzenia w Creo Parametric reprezentacji uproszczonej.
Edytowanie reguł przypisanych do reprezentacji uproszczonej.

Konfigurowanie reguł reprezentacji uproszczonej Creo Parametric

W oknie edytora reguł możemy określić, czy dana reguła będzie służyła do Wykluczenia (Exclude) komponentów, czy też do ustawienia odpowiedniego poziomu szczegółowości ich wyświetlania. Następnym krokiem jest zdefiniowanie warunku, czyli określenie kryteriów, jakie muszą spełniać komponenty zespołu, aby zostały zakwalifikowane do danego warunku. Zbudowanie warunku polega na wykorzystaniu bardzo rozbudowanych możliwości oferowanych przez narzędzie wyszukiwania dostępne w Creo Parametric.

Okno definiowania reguł przypisanych do reprezentacji uproszczonej Creo Parametric.
Definiowanie warunków działania reguły.

Dzięki zastosowaniu edytora reguł, będącego praktycznie kopią narzędzia wyszukiwania, możliwe jest bardzo szczegółowe określenie warunków, jakie muszą spełniać komponenty, którymi będzie sterować reguła reprezentacji uproszczonej. Poczynając od najprostszych, takich jak wyszukiwanie po nazwie modelu (co z kolei wiąże się z utrzymaniem dyscypliny w stosowaniu nazewnictwa modeli), po znacznie bardziej zaawansowane, jak określenie rozmiaru komponentu czy jego położenia wewnątrz/na zewnątrz modelu. Możliwe jest także zdefiniowanie kryteriów na podstawie wartości parametrów zapisanych w samych komponentach. Edytor reguł daje więc potężne możliwości precyzyjnego odszukania komponentów spełniających dane kryteria, co zwłaszcza w przypadku dużych złożeń jest znacznym ułatwieniem pracy.

Załóżmy, że jedną z domyślnych reprezentacji uproszczonych w modelu zespołu jest reprezentacja, z której wykluczone są wspomniane wcześniej elementy znormalizowane, takie jak śruby i podkładki. Ponieważ stosujemy określony schemat nazewnictwa, nazwa każdego modelu śruby zaczyna się od słowa „ŚRUBA”. By zdefiniować w regule warunek odszukujący wszystkie takie komponenty w modelu wystarczy zatem zbudować zapytanie, które odszuka w modelu zespołu wszystkie modele bryłowe o nazwie zaczynającej się od „ŚRUBA”. Ustawiając regułę wykluczającą dla tego warunku, a domyślne wyświetlanie komponentów w ramach tej reprezentacji na Rep. główną (Master Rep), możemy szybko uzyskać reprezentację, z której eliminujemy wszystkie zbędne śruby.

Okno dialogowe definiowania reprezentacji uproszczonej Creo Parametric po zastosowaniu reguły wykluczenia komponentów.
Zastosowanie reguły wykluczającej z reprezentacji wszystkie śruby.

Równie prosto można zdefiniować podobną regułę, ale bazującą na wartości parametru (który można też wykorzystać np. do sortowania tabeli wykazu części na dokumentacji płaskiej). Tym razem można ustawić kryteria wyszukiwania modelu bryłowego, ale z użyciem opcji Wyrażenie (Expression), która służy do sprawdzenia wartości parametru zapisanego w modelu. Ponieważ w każdym modelu znormalizowanym został wcześniej dodany parametr HARDWARE o wartości logicznej TAK (YES), konfigurując warunki wyszukiwania, można szybko zidentyfikować wszystkie modele zawierające ten parametr o wartości TAK (YES) i wykluczyć je z reprezentacji.

Okno dialogowe definiowania reguły wyszukiwania komponentów zawierających parametr o określonej wartości i odszukane komponenty Creo Parametric podświetlone w oknie graficznym.
Reguła wyszukująca komponenty wg wartości parametru.

W ramach reprezentacji uproszczonej można oczywiście zdefiniować kilka reguł jednocześnie, z których każda służy do zdefiniowania osobnych stanów wyświetlania dla różnych zestawów komponentów. Dzięki temu można np. stworzyć reprezentację uproszczoną, w której wykluczone zostaną komponenty o danej nazwie, a komponenty zewnętrzne będą wyświetlane w reprezentacji automatycznej, by ograniczyć ilość informacji przechowywanych w pamięci sesji. Stosując taką technikę, nawet bardzo duże złożenie można uprościć do postaci umożliwiającej bardzo płynną pracę.

Okno dialogowe definiowania reprezentacji uproszczonej Creo Parametric po zastosowaniu kilku reguł.
Reprezentacja uproszczona z wieloma zdefiniowanymi regułami.

Aktualizacja zawartości reprezentacji uproszczonej z regułami

Po zdefiniowaniu odpowiednich reguł i zapisaniu ich wraz z reprezentacją uproszczoną konieczne jest także okresowe zaktualizowanie zawartości reprezentacji. Służy do tego polecenie Wyznacz reguły (Evaluate Rules). Po jego zastosowaniu nastąpi ponowne sprawdzenie zdefiniowanej reguły i uzupełnienie reprezentacji uproszczonej o nowe komponenty spełniające zdefiniowane kryteria. Oczywiście jednocześnie zostaną zastosowane odpowiednie działania jak np. wykluczenie komponentów z sesji albo ustawienie im właściwego typu reprezentacji. Dzięki temu rozwiązaniu zbędne staje się ręczne dodawanie komponentów do wybranej reprezentacji uproszczonej. Polecenia Wyznacz reguły (Evaluate Rules) można też użyć podczas bezpośredniego otwierania reprezentacji uproszczonej.

Porównanie modelu zespołu Creo Parametric przed i po zaktualizowaniu reprezentacji uproszczonej z regułą wykluczającą śruby.
Zastosowanie reguły reprezentacji uproszczonej do automatycznego wykluczenia nowo dodanych komponentów.

Aby jeszcze dodatkowo przyspieszyć proces aktualizowania reprezentacji uproszczonej zawierającej zdefiniowaną regułę, do konfiguracji Creo Parametric można dodać opcję auto_evaluate_simprep_rules i ustawić jej wartość na tak (yes). Po zastosowaniu tej opcji reguły zdefiniowane dla reprezentacji uproszczonej będą aktualizowane podczas każdej aktywacji danej reprezentacji lub w trakcie regeneracji modelu. W ten sposób można zatem wyeliminować konieczność ręcznego aktualizowania reprezentacji uproszczonych – sprawdzenie reguł odbędzie się bowiem automatycznie w momencie aktywacji takiej reprezentacji.

Podsumowanie

Reguły reprezentacji uproszczonych w Creo Parametric to dokonała metoda uaktualniania zawartości istniejących reprezentacji uproszczonych. Odpowiednio zdefiniowane reguły zdejmują z barków konstruktora konieczność czuwania nad aktualnością zdefiniowanych reprezentacji uproszczonych, automatycznie dodając i usuwając z nich wybrane komponenty. Jest to duże ułatwienie zwłaszcza dla osób pracujących z dużymi zespołami, liczącymi dziesiątki tysięcy komponentów.

Creo Parametric – tak powinno się projektować!

Zapisz się na newsletter

Zapraszamy do kontaktu
Każdy staje przed innymi wyzwaniami projektowymi – pomożemy Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.
Realizacja: Agencja Interaktywna CZENZO