ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków

artykuły

28/04/2021
Co nowego w Creo 8.0

Wydana 28 kwietnia 2021 najnowsza wersja PTC Creo, opatrzona numerem 8.0, to jak zwykle usprawnienia ułatwiające projektowanie oraz nowe możliwości związane z pracą w zintegrowanym środowisku CAD/CAM/CAE.

W Creo 8.0, oprócz zwyczajowych usprawnień związanych z interfejsem i możliwościami podstawowych narzędzi rozbudowano także możliwości związane z MBD, projektowaniem generatywnym oraz wytwarzaniem przyrostowym i ubytkowym.

Usprawnienia pracy w Creo 8.0

W Creo 8.0 wprowadzono szereg zmian i usprawnień związanych z interfejsem użytkownika. Panele cech zostały lekko przeprojektowane w celu zwiększenia ich czytelności, a dostępne w nich zakładki można teraz odpinać od głównego panelu. Dzięki temu możliwe jest teraz wyświetlenie w oknie roboczym wielu paneli opcji jednocześnie.

Interfejs panelu cechy Creo 8.0 z otwartymi jednocześnie wieloma zakładkami opcji.
Wiele zakładek opcji dostępnych jednocześnie w panelu cechy.

Kolejną dużą nowością związaną z interfejsem użytkownika jest możliwość wyświetlenia zupełnie nowego drzewa modelu zawierającego strukturę projektową modelu składającą się z powierzchni, płatów i obiektów (ang. body). Poszczególne elementy drzewa można też łączyć w stworzone przez użytkownika grupy, dzięki czemu możliwe jest np. zgrupowanie geometrii tworzącej dany element funkcjonalny modelu, taki jak obudowa czy ożebrowanie niezależnie od struktury cech tworzących tę geometrię. Rozwiązanie to znacznie ułatwia odczytywanie założeń projektowych, ponieważ struktura geometrii nie jest już ściśle powiązana ze strukturą cech.

Nowe drzewo elementów projektowych wyświetlone obok drzewa modelu Creo 8.0.
Drzewo elementów projektowych z pogrupowaną geometrią.

Również ciekawym rozwiązaniem jest możliwość wyświetlenia tzw. migawek (ang. snapshots) przedstawiających wcześniejsze wersje geometrii płatów i obiektów. W Creo 8.0 nie trzeba się uciekać do cofania regeneracji modelu; wyświetlenie migawki danego płata powierzchni lub obiektu od razu pokazuje w oknie graficznym jego wcześniejszą postać. Możliwe jest nawet wyświetlenie takich migawek dla kilku płatów/obiektów jednocześnie. Dzięki temu rozwiązaniu można znacznie szybciej przeanalizować historię i sposób budowania modelu.

Migawka powierzchni wyświetlona w modelu Creo 8.0.
Migawka powierzchni wyświetlona w modelu Creo 8.0.

To oczywiście nie wszystkie usprawnienia i zmiany związane z podstawowymi narzędziami do projektowania. Creo 8.0 daje też możliwość stworzenia wielu otworów jednocześnie w ramach jednej operacji, zacieniowania wyświetlanych płaszczyzn konstrukcyjnych w celu lepszego zobrazowania ich położenia w przestrzeni, stworzenia płaskiej ściany blaszanej na wielu krawędziach jednocześnie (podobnie jak ma to miejsce w przypadku ściany Kołnierz/Flange) czy też znacznie usprawniona regeneracja modeli blaszanych. Jedną z ciekawszych nowości jest także możliwość stworzenia tzw. krzywej geodezyjnej łączącej dwa punkty najkrótszą ścieżką na wskazanej powierzchni. Umożliwia to np. optymalizowanie układania tras przewodów i kabli.

Wprowadzone w Creo 8.0 otwory rozmieszczone na szkicu, zacieniowane płaszczyzny konstrukcyjne i płaska ściana blaszana dodawana w jedej operacji do wielu krawędzi.
Różne usprawnienia modelowania w Creo 8.0.

Nowy typ modelu – zespół nierozdzielny

Aby usprawnić zarządzanie częściami zakupowymi, w Creo 8.0 został wprowadzony nowy typ obiektu, tzw. zespół nierozdzielny (ang. inseparable assembly). Jeżeli w zespole wstępują komponenty zakupowe, ich struktura na ogół nie jest istotna z punktu widzenia całej konstrukcji. Obecnie można je skonwertować na zespół nierozdzielny, w którym wszystkie komponenty są osadzone wewnątrz głównego pliku zespołu, nie tworząc dodatkowej struktury w drzewie modelu. Dzięki temu możliwe jest wyświetlenie zakupionego elementu jako pojedynczej pozycji w wykazie części bez konieczności konfigurowania filtrowania niepotrzebnych części. Również w systemie PDM, takim jak PTC Windchill, zespół nierozdzielny jest widoczny jako pojedynczy obiekt, więc nie jest już konieczne generowanie zbędnych numerów ani części systemu Windchill dla komponentów wewnątrz takiego zespołu. W efekcie można znacznie ograniczyć liczbę modeli, którymi trzeba zarządzać.

Drzewo modelu przedstawiające tzw. zespół nierozdzielny wprowadzony w Creo 8.0.
Model zespołu skonwertowany na zespół nierozdzielny.

Usprawnienia dokumentacji płaskiej i MBD

Jednym z większych (i dawno oczekiwanych) usprawnień związanych zarówno z tradycyjną dokumentacją płaską, jak i MBD, jest zmodernizowany interfejs umieszczania symboli graficznych. Obecnie cały proces został znacznie uproszczony, dzięki przeniesieniu wszystkich narzędzi związanych z umieszczaniem symboli do wstążki. Dzięki przebudowanej galerii symboli z kolei można znacznie szybciej i łatwiej odszukać pożądany symbol i umieścić go na arkuszu lub w modelu 3D.

Wprowadzony w Creo 8.0 nowy interfejs umieszczania symboli płaskich.
Nowy interfejs umieszczania symboli płaskich.

W Creo 8.0 dużej zmianie uległy też narzędzia szkicowania na arkuszu dokumentacji. Obecnie są one znacznie bardziej intuicyjne i wygodniejsze w użyciu. Pojawiło się automatyczne wymiarowanie i zaczepianie do istniejących referencji, jak również narzędzia do szybkiego tworzenia typowych kształtów geometrycznych. Zmodernizowanie tego aspektu pracy z dokumentacją płaską z pewnością pozytywnie wpłynie na szybkość i jakość uzupełniania dokumentacji o geometrię szkicowaną.

Nowe narzędzia szkicowania na dokumentacji płaskiej wprowadzone w Creo 8.0.
Nowe narzędzia szkicowania na dokumentacji płaskiej.

Wytwarzanie przyrostowe i ubytkowe

W Creo 8.0 zostały rozbudowane możliwości projektowania tradycyjnej obróbki ubytkowej. W tej wersji dotychczasowe rozszerzenie Creo Mold Machining, służące do projektowania szybkościowej obróbki 3-osiowej, zostało znacznie rozbudowane i obsługuje obecnie programowanie obróbki HSM również w 5 osiach.

W przypadku projektowania pod kątem wydruku 3D ulepszone zostało narzędzie do projektowania struktur siatkowych. Obecnie można zminimalizować ich wagę oraz zdefiniować zmienność siatki, bazując na wynikach przeprowadzonych symulacji, aby zminimalizować ilość materiału budulcowego, co ostatecznie spowoduje oczywiście obniżenie kosztów wydruku. Usprawnieniu uległy także algorytmy określania kierunku budowania materiału oraz ustawień tacy drukarki, które pomogą w zwiększeniu prędkości wydruku oraz uzyskaniu wydruków wyższej jakości.

Wykres naprężeń zredukowanych przedstawiający zoptymalizowanie w Creo 8.0 struktury siatkowej zgodnie z analizą wytrzymałościową.
Struktura siatkowa zoptymalizowana zgodnie z analizą wytrzymałościową.

Projektowanie generatywne w Creo 8.0

Środowisko projektowania generatywnego w Creo 8.0 zostało rozbudowane o możliwości automatycznego wygenerowania koperty dla geometrii wyjściowej. W Creo 8.0 można automatycznie wygenerować nowy obiekt (body) uwzględniający położenie nienaruszalnej geometrii zdefiniowanej w ustawieniach całego procesu. Znacznie przyspiesza to cały proces optymalizacyjny, ponieważ nie trzeba poświęcać czasu na ręczne stworzenie geometrii początkowej.

W założeniach projektowych optymalizacji topologii dodano nowe ograniczenie w postaci minimalnego promienia krawędzi. Po zastosowaniu tego warunku można uzyskać gładszą geometrię modelu, ponieważ wszystkie powierzchnie wynikowe mają krzywiznę o wartości zbliżonej do zdefiniowanego minimalnego promienia.

Porównanie geometrii otrzymanej w Creo 8.0 poprzez projektowanie generatywne z nadanym warunkiem minimalnego promienia zaokrąglenia ostrych krawędzi.
Geometria uzyskana generatywnie z minimalnym promienień i bez.

Symulacje i analizy

Narzędzia do symulacji i analiz, opracowywane we współpracy z firmą Ansys, również uległy rozbudowaniu w Creo 8.0. Creo Simulation Live, unikatowe w systemach 3D CAD do przeprowadzania analiz na modelu w czasie rzeczywistym, zostało wzbogacone o możliwości przeprowadzania analizy przepływu w stanie ustalonym. Z kolei rozszerzenie Creo Ansys Simulation zyskało narzędzia do poprawy jakości generowanej siatki oraz możliwość zresetowania ustawień solvera.

Przeprowadzana w Creo 8.0 analiza przepływu ustalonego w czasie rzeczywistym.
Analiza przepływu ustalonego w czasie rzeczywistym.

Creo 8.0 to zestaw zmian i usprawnień mających na celu ułatwienie pracy inżynierom konstruktorom oraz szybsze opracowanie konstrukcji wyższej jakości. Nowe funkcje i ulepszenia dotychczasowych narzędzi sprawiają, że praca w Creo 8.0 staje się jeszcze łatwiejsza i prostsza. Creo – właśnie tak powinno się projektować.

Creo Parametric – tak powinno się projektować!

Zapisz się na newsletter

Zapraszamy do kontaktu
Każdy staje przed innymi wyzwaniami projektowymi – pomożemy Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.
Realizacja: Agencja Interaktywna CZENZO